0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Проекти


Проекти, по които работим:

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”

 

 • По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020 г. Процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ .
 1. Инициативи, съвместно с Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Наименование на инициативите:

 • „Многообразието на етносите в моя роден край”
 • Конкурс за детска рисунка „Не на агресията в училище”
 • Музиката е всичко”
 • „Приказка за Добротата”
 1. Сключен Договор за сътрудничество и обмяна на иновации – ОУ „Никола Обретенова” Русе
 2. Спечелен Проект по ПУДООС – Учим сред природата и я пазим чиста и красива
 3. Проект „Подкрепа за успех” – две групи – бълг. език
 4. Проект за кандидатстване за предоставяне на средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност за 2021 г.
 5. Работим по училищните схеми „Училищно мляко” и „Училищен плод”

 • Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ”
 • НП „Иновации в действие” – /прилагам документи/
 • Проект „Учим сред природата и я пазим чиста, и красива” по Национална кампания „Чиста околна среда – 2021 г.”  на тема: „Обичам природата – и аз участвам
 • Участие с дейности за предоставяне на финансова помощ за съвместна инициатива с Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
 • Участие като Партньор Процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2
 • Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020 г.