0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Дневен режим на институцията
За учебната 2020 / 2021 г.


  • Обучението в училището се осъществява в дневна форма, с едносменен режим на работа.
  • Училището е отворено в работните дни от 7.30 ч. до 16.00 ч.
  • Учебните занятия започват  в 8.00 часа и завършват съгласно седмично разписание:
I – II  клас III – IV  клас V – V II клас
1. 8.00 – 8.40 8.00 – 8.40 8.00 – 8.45
2. 9.00 – 9.40 9.00 – 9.40 9.05 – 9.50
3. 9.50 – 10.30 9.50 – 10.30 10.00 – 10.45
4. 10.40 – 11.20 10.40 – 11.20 10.55 –11.40
5. 11.30 – 12.10 11.30 – 12.10 11.50 – 12.35
6. 12.20 – 13.00 12.20 – 13.00 12.45 – 13.30
7. 13.10 – 13.50 13.10 – 13.50 13.10 – 13.50

– Учебните часове в I и II клас са с продължителност 35 минути,  III  – IV клас  с продължителност 40 минути, V – V II клас – 45 минути .
– Междучасията се обявяват с училищния звънец.
Продължителността на работното време на учители, служители и помощен персонал е 8 часа.
Учителите се явяват на работа най-малко 10 минути преди започване на учебния час. Те дежурят по утвърден от ръководството график.
Работното време на:

  • ръководното звено е от 7.30 ч. до 16.00ч.
  • педагогическият персонал  от 7.45 ч. до 15.45ч.
  • обслужващ персонал – от 7.00ч. до 16.00ч.

Правата и задълженията на персонала са регламентирани в длъжностни характеристики.

ДИРЕКТОР:………………..

/Диана Петрова /