0879 235 210

ouelinpelin@abv.bg

Децата от ОУ „Елин Пелин” казаха „Не на агресията в училище”

Днес в ОУ „Елин Пелин”, с. Стражец се проведе конкурс за детска рисунка под надслов „Не на агресията в училище”, организиран съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Участниците в конкурса сами изобразиха върху белия лист нежеланието си да се сблъскват с агресията и престъпността, и по този начин изпращат позитивните си послания за утрешния ден.

Беше организирана изложба с всички рисунки, а най-добрите с позитивни послания  получиха предметни награди.

Целта на инициативата е създаване на сигурна училищна среда и превенция на тормоза и насилието. Учениците да осъзнаят, че конфликтните ситуации се решават с диалог и разбирателство, а не със заплахи.

Чрез подобни инициативи ще се създаде ефикасен модел за разрешаване на конфликтите без насилие, възпитаване на толерантност към различните, разбирателство и приятелство.